@mysection

داستان موفقیت مشتریان

اگر می خواهید اوج را در عمل بشناسید داستان شرکت هایی را که اوج در رشد آنها نقش داشته است مطالعه کنید

شرکت یاس سپید پارس

درحال حاضر، شرایط رقابتی بازار با ذائقه مخاطب، کاری کرده که به هیچ عنوان، برایش پذیرفته نیست از سازمانی خرید کند که رضایت و احترام لازم پس از هرخرید را از آنجا، دریافت نمی کند و شاید بتوان در شرایط ر...

شرکت جمیل سیر توس

نرم افزار اوج؛ از ابتدا تا انتهای عرضه یک محصول را رصد می کند در حال حاضر سفر و سیاحت مقوله ای است که افراد بسیاری را در جامعه به خود مشغول کرده، حال چه سفر داخلی باشد، چه خارجی؛ چه مسافر ایرانی با...

ﺷﻬﺮك وﯾﻼﯾﻰ اﺳﺎﻃﯿﺮ

ﮔﺎﻫــﻰ دﻟﻤــﺎن ﺟﺎﯾــﻰ رﻫــﺎ و آرام، ﺑــﻪ دور از دﻏﺪﻏــﻪ و ﺷــﻠﻮﻏﻰ ﺷــﻬﺮﻫﺎى دﻟﮕﯿــﺮ و ﺑــﺰرگ ﻣــﻰ ﺧﻮاﻫــﺪ، ﺟﺎﯾــﻰ ﮐــﻪ ﻣــﺎ را ﺑﺒــﺮد ﺑــﻪ ﺳــﺎﻟﻬﺎﯾﻰ ﻧــﻪ ﭼﻨــﺪان دور ﮐــﻪ ﭘﺪرﺑــﺰرﮔﺎن و ﻣﺎدرﺑــﺰرﮔﺎن ﻣــ...

الماس تابان کیش

شرکت سرمایه گذاری الماس تابان به دنبال توسعه پایدار صنعت، تجارت و احداث پروژه‌های عظیم ساختمانی، عمرانی و ارائه خدمات و مزیت های رقابتی ماندگار و منعطف و ایجاد ارزش‌های کیفیتی، زمانی و هزینه‌ای در خدم...

برج الیزه

برخی شرکت ها با توجه به نوع و حساسیت کاریشان به گونه ای ویژه به مسئله مدیریت ارتباط با مشتری می پردازند و در این راه با برند و شرکت هایی همکاری می کنند که بتوانند نیازشان را برآورده ساخته و تسهیل کنند...

شرکت ارگ

حضور بخش های مختلف در شرکت ها و سازمان ها و همچنین اهمیت ارتباط بین تمامی بخش ها، سازمان ها را وادار کرده است که به دنبال راهکاری برای ایجاد این هماهنگی و یکپارچه سازی باشند...

رام پلاست

این روزها با افزایش شهرک های صنعتی و توسعه فعالیت ها در این حوزه، اهمیت مدیریت صنایع بیش از گذشته احساس می شود. سنتی بودن و چسبیدن به روش های تولید قدیمی، به قدری گلوی صنعت را فشرده که امکان هدایت محص...