ﮔﺎﻫــﻰ دﻟﻤــﺎن ﺟﺎﯾــﻰ رﻫــﺎ و آرام، ﺑــﻪ دور از دﻏﺪﻏــﻪ و ﺷــﻠﻮﻏﻰ ﺷــﻬﺮﻫﺎى دﻟﮕﯿــﺮ و ﺑــﺰرگ ﻣــﻰ ﺧﻮاﻫــﺪ، ﺟﺎﯾــﻰ ﮐــﻪ ﻣــﺎ را ﺑﺒــﺮد ﺑــﻪ ﺳــﺎﻟﻬﺎﯾﻰ ﻧــﻪ ﭼﻨــﺪان دور ﮐــﻪ ﭘﺪرﺑــﺰرﮔﺎن و ﻣﺎدرﺑــﺰرﮔﺎن ﻣــﺎن در ﺧﺎﻧــﻪ ﻫﺎﯾــﻰ ﺑــﺎ ﺣﯿــﺎط ﻫــﺎى ﺑــﺰرگ و ﺳﺮﺳــﺒﺰ زﻧﺪﮔــﻰ ﻣــﻰ ﮐﺮدﻧــﺪ و اﮐﻨــﻮن در ﺷــﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔــﻰ ﺷــﻬﺮى، ﺗﻨﻬــﺎ ﺣﺴــﺮﺗﻰ از آن روزﻫــﺎ  ﺳﺮﺷــﺎر از ﺧﻮﺷــﻰ و ﻧﺎﺧﻮﺷــﻰ، زاﺋﯿــﺪه دﺳــﺖ ﺑﺸــﺮ اﺳــﺖ، ﺗﺼــﻮر ﻓﻀﺎﯾــﻰ ﻣــﺪرن و داراى ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬــﺎى زﻧﺪﮔــﻰ ﻧﻮﯾــﻦ ِﺑﺮاﯾﻤــﺎن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧــﺪه اﺳــﺖ و ﺑــﺲ.  اﻣــﺎ از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑــﻪ زﻧﺪﮔــﻰ ﺷــﻬﺮى وﻟــﻰ ﻫﻤــﺮاه ﺑــﺎ ﻓﻀﺎﯾــﻰ دﻟﻨﺸــﯿﻦ و وﯾﻼﯾــﻰ، دور از ذﻫــﻦ ﻧﯿﺴــﺖ و ﻣــﻰ ﺗــﻮان اﻣﯿــﺪ داﺷــﺖ ﮐــﻪ در ﻫﻤﯿــﻦ آﺷــﻔﺘﻪ ﺑــﺎزار زﻧﺪﮔــﻰ ﺧﺴــﺘﻪ و ﺑــﻰ رﻣــﻖ ﺷــﻬﺮى، ﻋــﺪه اى ﺑــﻪ دﻧﺒــﺎل ﻃﺮاﺣــﻰ ﺷــﻬﺮﮐﻰ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﮐــﻪ ﺗﻤــﺎم اﻣﮑﺎﻧــﺎت ﺑــﺮاى ﯾــﮏ زﻧﺪﮔــﻰ ﻣﻤﻠــﻮ از آراﻣــﺶ را ﯾــﮏ ﺟــﺎ در ﺧــﻮد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ.  در اﯾــﻦ ﺧﺼــﻮص، ﮔﻔــﺖ و ﮔــﻮى ﻣــﺎ ﺑــﺎ ﻋﺒــﺎس  ﮔــﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ اﺳــﺎﻃﯿﺮ اﺳــﺖ را CRMﭘﻮرﻓﺮﺧــﻰ دﮐﺘــﺮاى ﻓﻨــﺎورى اﻃﻼﻋــﺎت ، ﻣــﺪرس داﻧﺸــﮕﺎه و ﻣﺸــﺎور ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ﮐــﻪ در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﻣﺪﯾــﺮ ﻣﻨﺎﺑــﻊ اﻧﺴــﺎﻧﻰ و در اداﻣــﻪ ﻣــﻰ ﺧﻮاﻧﯿــﺪ.

ر 1 ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾــﺶ ﺗﻮﺿﯿــﺢ دﻫﯿــﺪ. ﮔــﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ اﺳــﺎﻃﯿﺮ، ﺑــﻪ دﻧﺒــﺎل ﭘﺪﯾــﺪ آوردن ﺳــﺒﮏ ﺗــﺎزه اى از زﻧﺪﮔــﻰ ﻣــﺪرن و ﭘﺎﯾــﺪار اﺳــﺖ و ﺑــﻪ ﺷــﻌﺎر (، اﯾﻤــﺎن دارد New Lifestyleﺳــﺒﮏ زﻧﺪﮔــﻰ ﺟﺪﯾــﺪ ) و در راﺳــﺘﺎى اﯾــﻦ ﺑــﺎور، اﻫــﺪاف، ﺳــﺎﺧﺘﺎر و اﺳــﺘﺮاﺗﮋى ﺧــﻮد را ﭘﺎﯾــﻪ ﮔــﺬارى ﻧﻤــﻮده اﺳــﺖ. اﯾــﻦ ﮔــﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ ﺑــﺎ اﺳــﺘﺨﺪام ﺑﺮﺗﺮﯾــﻦ ﻃﺮاﺣــﺎن و ﻣﻌﻤــﺎران ﻣﻠــﻰ، و اﯾــﺪه ﭘﺮدازاﻧــﻰ ﺑــﻪ ﻧــﺎم، ﭘــﺮوژه اى ﺑــﻰ ﻧﻈﯿــﺮ ﺑــﻪ ﻧــﺎم ﺷــﻬﺮك وﯾﻼﯾــﻰ اﺳــﺎﻃﯿﺮ را اﺣــﺪاث و ﺑﻬــﺮه ﺑــﺮدارى ﻧﻤــﻮده اﺳــﺖ. ﺷــﻬﺮك وﯾﻼﯾــﻰ اﺳــﺎﻃﯿﺮ، ﻣﮑﺎﻧــﻰ اﺳــﺖ ﺑــﺎ ﻣﺘــﺮاژى  ﻫــﺰار ﻣﺘــﺮ ﺑــﺮاى 2 ﻫــﺰار ﻣﺘــﺮى و در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘــﻦ 80 ﺳــﺎﻟﻪ و ﻣﺜﻤــﺮ ﺑــﺎ 30ﻫــﺮ ﻗﻄﻌــﻪ زﻣﯿــﻦ، داراى درﺧﺘــﺎن ﮐﺎدر ﺗﺨﺼﺼــﻰ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧــﻰ و ﺑﺎﻏــﺪارى و ﻧﯿــﺰ ﮐﺎدر ﻧﮕﻬﺒﺎﻧــﻰ آﻣــﻮزش دﯾــﺪه و دورﺑﯿــﻦ ﻫــﺎى اﻣﻨﯿﺘــﻰ ﮐﻪ ﺳــﺎﻟﻦ اﺳــﭙﺎ، ﺑﯿﻠﯿــﺎرد و زﻣﯿــﻦ ﺑــﺎزى ﺑــﺮاى ﮐــﻮدﮐﺎن ﺗﻨﻬــﺎ ﺑﺨﺸــﻰ از اﻣﮑﺎﻧــﺎت اﯾــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ اﺳــﺖ. . ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﻰ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟2 ﭘــﺮوژه ﺷــﻬﺮك وﯾﻼﯾــﻰ اﺳــﺎﻃﯿﺮ، ﯾــﮏ ﭘــﺮوژه ﻣﻤﺘــﺎز و ﺑﯿﻨﻈﯿــﺮ در ﺷــﺮق ﮐﺸــﻮر اﺳــﺖ ﻣﻮﻗﯿﻌــﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾــﻰ، ﺑﺎﻓــﺖ ﺟﻨﮕﻠــﻰ، ﻃﺮاﺣــﻰ ﻫــﺎى ﻣــﺪرن، ﺳــﺒﮏ و ﺳــﯿﺎق ﺑﻬــﺮه ﺑــﺮدارى و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗــﻰ ﮐــﻪ در اﯾــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ وﯾﻼﯾــﻰ ﻗــﺮارداده ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﻫﻤﮕــﻰ ﻣﻮﺟــﺐ ﺑــﻰ ﺑﺪﯾــﻞ ﺑــﻮدن و ﺑــﻰ ﻧﻈﯿــﺮ ﺑــﻮدن اﯾــﻦ ﭘــﺮوژه در ﺷــﺮق ﮐﺸــﻮر ﺷــﺪه اﺳــﺖ.ﺑﺎ اﯾــﻦ ﺣــﺎل، ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﻤﯿﺸــﻪ در ﺣــﺎل ﻧــﻮآورى، اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿــﺎت روز دﻧﯿــﺎ و ﺑﮑﺎرﮔﯿــﺮى     ﻧﺨﺒــﻪ ﺗﺮﯾــﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼــﺎن در اﯾــﻦ ﭘــﺮوژه اﺳــﺖ. اﺳــﺎﻃﯿﺮ ﺑــﺮاى ﮐﺴــﺎﻧﻰ ﮐــﻪ در ﭘــﻰ زﻧﺪﮔــﻰ آﺳــﻮده در ﻧﺰدﯾﮑــﻰ ﻣﺸــﻬﺪ اﻣــﺎ ﺑــﻪ دور از ﻓﻀــﺎى ﺷــﻬﺮى آن ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑــﻪ اى ﻣﻨﺤﺼــﺮ ﺑــﻪ ﻓــﺮد اﺳــﺖ، ﮐﺴــﺎﻧﻰ ﮐــﻪ ﻣﺤﯿﻄــﻰ زﯾﺒــﺎ و ﺳﺮﺳــﺒﺰ ﺑــﺎ ﻃﺮاﺣــﻰ ﺑــﻰ ﻋﯿــﺐ و ﻧﻘــﺺ را ﺑــﺮاى اوﻗــﺎت ﻓﺮاﻏــﺖ اﻧﺘﺨــﺎب ﻣــﻰ ﮐﻨﻨــﺪ ﺑــﺎ ورود ﺑــﻪ  ﺟﻤــﻊ ﺳــﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾــﻦ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗــﺪم ﺑــﻪ ﺟﻤــﻊ ﻣﻨﺤﺼــﺮ ﺑــﻪ ﻓــﺮدى ﻣــﻰ ﮔﺬارﻧــﺪ ﮐــﻪ ﺑﺨــﺶ ﺧﺎﺻــﻰ از ﺟﺎﻣﻌــﻪ را در ﺑــﺮ ﻣــﻰ ﮔﯿــﺮد. . در ﺟﻬــﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ﺧــﻮد ﭼــﻪ 3 اﻗﺪاﻣﺎﺗــﻰ ﺗﺎﮐﻨــﻮن ﺻــﻮرت داده اﯾــﺪ؟ ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن ﻣــﺎ از ﻃﺒﻘــﻪ ﺧﺎﺻــﻰ از ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ. اﯾــﻦ ﻗﺸــﺮ داراى وﯾﮋﮔــﻰ ﻫــﺎى ﻣﻨﺤﺼــﺮ ﺑــﻪ ﻓــﺮدى ﻫﺴــﺘﻨﺪ

ﮐــﻪ ﻣــﺎ را ﻣﻘﯿــﺪ ﻣــﻰ ﮐــﺮد ﮐــﻪ ﺑــﺎ دﻗــﺖ ﺑﯿﺸــﺘﺮى ﺑــﻪ آﻧﻬــﺎ ﺳــﺮوﯾﺲ دﻫــﻰ و ﺧﺪﻣــﺎت داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ. ﺑــﺮاى ﻫﻤﯿــﻦ ﻧﯿــﺰ از اﺑﺘــﺪاى راه اﻧﺪازى ﺷــﺮﮐﺖ، اﺳــﺘﻔﺎده  اﻟﺰاﻣــﻰ و ﻣــﻮرد ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﻮد.CRMاز ﻧــﺮم اﻓﺰارﻫــﺎى ﻣــﺎ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫــﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ارﺗﺒــﺎط ﺑــﺎ ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن، ﮐﻠﯿــﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫــﺎى ارﺗﺒﺎﻃــﻰ را ﮐﻨﺘــﺮل ﻣــﻰ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑــﺎ ﺛﺒــﺖ دﻗﯿــﻖ ارﺗﺒﺎﻃــﺎت و داده ﻫــﺎى ﺗﺒــﺎدل ﺷــﺪه، ﺑــﻪ ﺗﺤﻠﯿــﻞ و ﺑﺮرﺳــﻰ ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎﻧﻤﺎن ﻣــﻰ ﭘﺮدازﯾــﻢ. اوج در اﯾــﻦ ﻣﺴــﯿﺮ ﭼــﻪ Crm. ﻧــﺮم اﻓــﺰار 4 ﮐﻤﮑــﻰ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎ ﮐــﺮده و ﺑــﻪ ﭼــﻪ ﻣﯿــﺰان ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ ﻣﺴــﺎﺋﻞ و ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت ﺷــﻤﺎ را رﻓــﻊ ﮐﻨــﺪ؟ ﻣــﺎ از اﺑﺘــﺪاى ﺷــﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﻫﺎﯾﻤــﺎن ﺑــﻪ اﻫﻤﯿــﺖ وﺟــﻮد

 و در اداﻣــﻪ آن اﺳــﺘﻔﺎده از ﺑﺴــﺘﺮ ﻫــﺎى CRMﺗﻔﮑــﺮ ﻧــﺮم اﻓــﺰارى در اﯾــﻦ زﻣﯿﻨــﻪ اﻋﺘﻘــﺎد داﺷــﺘﯿﻢ و از ﻫﻤــﺎن ﺑــﺪو اﻣــﺮ از ﯾــﮏ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻧــﺮم اﻓــﺰارى ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺟﻬــﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ارﺗﺒــﺎط ﺑــﺎ ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن ﻣــﺎن اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾــﻢ. ﻟﮑــﻦ ﺑــﺎ ﮔﺬﺷــﺖ زﻣــﺎن و ﻇﺎﻫــﺮ ﺷــﺪن ﻧﯿﺎزﻫــﺎى ﺟﺪﯾــﺪ،  ﺗﺼﻤﯿــﻢ ﺑــﻪ ارﺗﻘــﺎء اﯾــﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻗﺪﯾﻤــﻰ ﺑــﻪ ﻧــﺮم اﻓــﺰارى ﺟﺪﯾﺪﺗــﺮ ﺑــﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗــﻰ ﺑــﻪ روزﺗــﺮ داﺷــﺘﻪ ﮐــﻪ از ﻃﺮﯾــﻖ ﻣﻌﺮﻓــﻰ دوﺳــﺘﺎن، ﺑــﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨــﺪ  ﺧﻮدﻣــﺎن CRMآﻣــﻮت آﺷــﻨﺎ ﺷــﺪﯾﻢ و ﻧﺴــﺨﻪ ﻗﺪﯾﻤــﻰ را ﺑــﻪ ﻧﺴــﺨﻪ اوج ﺷــﺮﮐﺖ آﻣــﻮت ارﺗﻘــﺎء دادﯾــﻢ. اﻣﮑﺎﻧــﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘــﻰ، ﮔــﺰارش ﮔﯿــﺮى ﻫــﺎ، ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪى ﺳﯿﺴــﺘﻢ و دﻫﻬــﺎ اﻣﮑﺎﻧــﺎت دﯾﮕــﺮى ﮐــﻪ در اﯾــﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢ وﺟــﻮد دارد ﻧﻘﻄــﻪ ﻗﻮﺗــﻰ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺑــﻪ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ﻣــﺎ ﮐﻤــﮏ ﮐﻨــﺪ.

. درﭘﺎﯾــﺎن اﮔــﺮ اﻧﺘﻘــﺎد و ﯾــﺎ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدى دارﯾــﺪ 5 ﮐــﻪ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﻪ آن اﺷــﺎره ﺷــﻮد، ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿــﺪ. ﻣــﺎ ﻫﻨــﻮز در اﺑﺘــﺪاى راه ﻣﻬﺎﺟــﺮت از ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻗﺪﯾــﻢ ﺑــﻪ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺟﺪﯾــﺪ ﻫﺴــﺘﯿﻢ اﻣﯿﺪوارﯾــﻢ ﮐــﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﺑﺨــﺶ ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﺷــﺮﮐﺖ آﻣــﻮت در اﯾــﻦ ﻣﺴــﯿﺮ ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﺑﯿﺸــﺘﺮى ﺑــﺎ ﻣــﺎ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ زﯾــﺮا ﺗﺒﺪﯾــﻞ ﻓﺮﻣــﺖ داده ﻫــﺎى ﻗﺪﯾــﻢ، ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﮔــﺮدش ﮐﺎرى ﻧــﺮم اﻓــﺰار ﻗﺪﯾــﻢ، ﻫﻤﮕــﻰ ﻣﻮﺟــﺐ ﺳــﺮدرﮔﻤﻰ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾــﻰ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﺗــﺎ ﻣــﺪت ﻫــﺎ ﺑــﻪ ﻣــﺪل دﯾﮕــﺮى از ﻧــﺮم اﻓﺰارﻫــﺎى  ﻋــﺎدت داﺷــﺘﻪ اﻧــﺪ. ﺑــﻪ ﯾﻘﯿــﻦ ﺑﺨــﺶ آﻣﻮزﺷــﻰ CRM آﻣــﻮت ﻫــﻢ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳــﻨﮕﯿﻨﻰ ﺑــﺮ ﻋﻬــﺪه دارد. ﺻــﺮف اراﺋــﻪ ﻓﺎﯾــﻞ ﻫــﺎى وﯾﺪﯾﻮﯾــﻰ و ﯾــﺎ ﺑﺮﮔــﺰارى ﺟﻠﺴــﺎت اوﻟﯿــﻪ، ﺗﻨﻬــﺎ رﻓــﻊ ﺗﮑﻠﯿــﻒ و ﯾــﺎ ﺑﻈﺎﻫــﺮ اﻧﺠــﺎم ﺗﻌﻬــﺪات ﻗــﺮاردادى ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد ﻟﮑــﻦ ﻣﺼــﺮف ﮐﻨﻨــﺪه ﺗــﺎ راﻫﺒــﺮى ﻧﻬﺎﯾــﻰ ﺑﺎﯾــﺪ ﻫﻤﺮاﻫــﻰ ﺷــﻮد.